Měřiče radioaktivní kontaminace

Radioaktivní kontaminace je výrazné zvýšení radioaktivní aktivity organismů, budov, objektů nad přirozenou úroveň radioaktivní aktivity. Kontaminace může být způsobena:
• nesprávným skladováním radioaktivních materiálů,
• radioaktivním únikem z jaderného zařízení,
• emisí radioaktivních plynů.

Existují čtyři metody zjišťování radioaktivní kontaminace:
• chemická metoda založená na změně barvy látky pod vlivem záření,
• fotografická metoda založená na zčernání fotografického filmu,
• scintilační metoda využívající záři specifických látek,
• ionizační metoda založená na ionizaci ozařovaných látek.
Měřič radionuklidové kontaminace MAZAR 02
Systém detekce kontaminace: Dozimetrická brána
Měřič znečištění ovzduší
On-line měřič znečištění popela
Pokojový dozimetrický měřič