Průmyslové měřiče prachu

Prachoměr, jinak také vzduchový prachoměr, slouží k průběžnému sledování stupně znečištění ovzduší prachem přírodního i umělého původu.

Znečištění lze obecně rozdělit na dva typy.

První jsou umělé znečištění, mezi které patří kupř. prach, látky uvolňované do ovzduší v důsledku spalování různých látek (uhlí, plyn, odpadky atd.), znečištění vyplývající z průmyslových procesů, jakož i skladování a odstraňování odpadů. Druhým typem jsou přírodní znečištění, tedy takové, jejichž výskyt není přímo ovlivněn člověkem. Mezi nimi rozlišujeme prachy, chemické sloučeniny uvolňované do atmosféry například v důsledku sopečných erupcí, lesních požárů, rozkladu organické hmoty nebo procesů degradace půdy.

Existuje mnoho typů přístrojů na měření vzduchu, ale každý z nich má jeden účel - kontrolovat kvalitu vzduchu. Dokážou posoudit množství kouře, olejové mlhy, prachu, těžkých kovů nebo průmyslového prachu ve vzduchu. Existují dvě metody měření: gravimetrické a automatické. Automatická metoda se vyznačuje tím, že měřidla pracují průběžně a zasílají data přímo osobám odpovědným za měření. Doporučujeme vám seznámit se s naší nabídkou online měřiče prachu.

Průmyslové měřiče koncentrace prachu

Měřiče koncentrace prachu - online prachoměry slouží k průběžnému sledování stupně znečištění ovzduší prachem přírodního i umělého původu.

Funkce:
• měření koncentrace prachu;
• měření tlaku, teploty a vlhkosti;
• korekce indikace měřiče;
• vizuální a akustická signalizace překročení naprogramovaných koncentračních prahů;
• komunikace se systémem kontroly kontaminace závodu se sběrem dat.

Vzdálený sledovací systém
Pohodlný dohled nad měřenými parametry. Lze připojit více zařízení. Řízení mnoha procesních parametrů.

Průmyslové prachoměry (ENG)